Zrobimy to dla Ciebie - Zezwolenie na pracę cudzoziemca.    

Doradca, specjalista pomoże twojej firmie w uzyskaniu zezwolenia na pracę cudzoziemca we Wrocławiu   

Pomożemy ci w Twojej sprawie

BazaDoradców.pl - Tu są wszyscy doradcy!  

Jak zatrudnic cudzoziemca w firmie   ?
Czy to pomoże mi w rozwoju firmy? Ile to kosztuje?

W ciągu ostatnich lat do stolicy Dolnego Śląska przybywa coraz więcej obcokrajowców z zamiarem wykonywania pracy. Spora część z nich studiuje, szuka pracy bedąc zmuszona uciekać ze swojego kraju z racji sytuacji politycznej w swojej ojczyźnie. Oczywiście taki przyjazd wymaga, aby odbyły się konkretne procedury odbywające się zgodnie z obwiązującymi przepisami w Polsce i krajach członkoskich UE. Zdecydowanie największą część cudzoziemców stanowią oczywiście ci szukający pracy. O zezwolenie na pracę dla cudzoziemca zgodnie z prawem wystepuje PRACODAWCA. Jednakże, stan ich wiedzy na ten temat jest niewielki, tym bardziej, że pracodawcy są zainteresowani prowadzeniem i rozwojem swojego biznesu. Dynamiczny rozwój firm w Polsce w tym również na Dolnym Śląsku i we Wrocławiu napotyka na braki dostępności pracowników na rynku pracy, co spowalnia ich rozwój. Strony internetowe takie jak np. zezwolenienaprace.wroclaw.pl, powinny im to ułatwić oraz skrócić czas na otrzymanie zezwolenia na pracę obcokrajowca i jego zatrudnienie. Znajdują tam wszelkie niezbędne informacje ułatwiające uzyskanie zezwolenie na pracę przez obcokrajowca. Co więcej, za niniejszą stroną www stoją niezwykli fachowcy i doradcy, którzy pokierują działaniami lub w imieniu pracodawcy uzyskaja wymagane dokumenty w tej materii dla niego. Tym samym powinno to potencjalnego pracodawcę skłonić do śmielszych działań, ponieważ zatrudnienie obcokrajowca może nieść za sobą wymierne korzyści. Dlatego też nie warto wzbraniać się przed zatrudnieniem cudzoziemców w biznesie i przed tego rodzaju wsparciem.

Opłaty administracyjne za wydanie zezwolenia na pracę:

1.na wykonywanie pracy na okres do 3 miesięcy – 50 zł

2.na wykonywanie pracy na okres powyżej 3 miesięcy –100 zł

3. na wykonywanie pracy w celu realizacji usługi eksportowej– 200 zł

4.przedłużenie zezwolenia na wykonywanie pracy – 50 zł.

5.przedłużenia zezwolenia na pracę w celu realizacji usługi eksportowej – 100 zł.

 

 

Posiadania przez cudzoziemca karty pobytu umożliwiającej wykonywanie pracy zgodnie z przepisami.Ważne! Cudzoziemiec nie może wykonywać w Polsce pracy, nawet jeśli posiada ważne zezwolenie na pracę, jeśli przebywa na terytorium RP na podstawie:

- wizy wydanej w celu turystycznym, przyjazdu ze względów humanitarnych, z uwagi na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe;,

- zezwolenia na pobyt czasowy udzielone ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu cudzoziemca na terytorium Polski.

W zezwoleniu wskazany jest podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi oraz stanowisko lub rodzaj pracy, którą cudzoziemiec ma wykonywać. Praca jest zatem uważana za legalną tylko wówczas, gdy cudzoziemiec wykonuje tę pracę, która została wskazana w zezwoleniu. Oznacza to, że jeśli cudzoziemiec miałby wykonywać pracę na innych warunkach niż wskazane w zezwoleniu (w tym na innym stanowisku), pracodawca musi uzyskać nowe zezwolenie. Zezwolenie jest ważne przez okres, na który zostało wydane. Termin ważności zezwolenia na pracę jest umieszczony na dokumencie.Zezwolenie na pracę jest wymagane w wypadku podejmowania zatrudnienia na podstawie zarówno umów o pracę, jak i umów cywilnoprawnych.O zezwolenie na pracę dla cudzoziemca występuje podmiot powierzający wykonanie pracy (pracodawca).Zezwolenie wydaje wojewoda właściwy ze względu na siedzibę/miejsce zamieszkania pracodawcy. Wyróżniamy następujące typy zezwoleń na pracę:

TYP A – uzyskuje się w przypadku cudzoziemca, który będzie wykonywał pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy z podmiotem którego siedziba lub miejsce zamieszkania, albo oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności znajduje się na terytorium Polski.

TYP B – uzyskuje się w przypadku cudzoziemca, który będzie wykonywał pracę polegającą na pełnieniu funkcji w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców lub będącej spółką kapitałową w organizacji albo w związku z prowadzeniem spraw spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej jako komplementariusz, albo w związku z udzieleniem mu prokury przez okres przekraczający łącznie 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy.

TYP C – uzyskuje się w przypadku cudzoziemca, który będzie wykonywał pracę u pracodawcy zagranicznego i będzie delegowany na terytorium RP na okres powyżej 30 dni w roku kalendarzowym do oddziału lub zakładu podmiotu zagranicznego albo podmiotu powiązanego.

TYP D – uzyskuje się w przypadku cudzoziemca, który będzie wykonywał pracę u pracodawcy zagranicznego nieposiadającego oddziału, zakładu lub innej formy zorganizowanej działalności na terytorium Polski i będzie delegowany na terytorium RP w celu realizacji usługi o charakterze tymczasowym i okazjonalnym (usługa eksportowa).

TYP E – uzyskuje się dla cudzoziemca, który będzie wykonywał pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium RP na okres powyżej 30 dni w ciągu kolejnych 6 miesięcy w innym celu niż wskazany w zezwoleniach typu B, C, D.

TYP S - uzyskuje się dla cudzoziemca, który będzie wykonywał pracę w zakresie działalności określonych w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017r. (tj. w zakresie działalności bezpośrednio związanych z rolnictwem, leśnictwem, łowiectwem i rybactwem lub gastronomią i zakwaterowaniem).

Znajdź specjalistę, doradcę od zezwoleń na pracę we Wrocławiu za pośrednictwem BazaDoradców.pl

Poprowadzimy księgowość Twojej Firmy

Mamy wspaniałą ofertę dla osób i firm rozpoczynających biznes.

Zlecasz nam księgowość, więc płacisz zamiast 100 zł tylko 50 zł netto za założenie działalności gospodarczej. Dodatkowo pierwsze dwa miesiące pełnej obsługi księgowej świadczymy Ci za 1 zł miesięcznie. Za dalsza obsługę zapłacisz nam zgodnie z cennikiem, który znajduję się po kliknięciu poniżej.

Z sukcesem zarejestrowaliśmy już ponad 250 firm. Dla wielu z nich świadczymy usługi księgowe- w grupie naszych Klientów są zarówno małe działalności, jak i spółki kapitałowe, zatrudniające powyżej 100 osób. Nie podpisujemy wiecznych kontraktów, tylko umowy z 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia, ale Klienci od nas nie odchodzą, bo lubią z nami pracować i są zadowoleni z jakości świadczonych przez nas usług.

Zobacz cennik

Zaprojektujemy materiały firmowe oraz stronę www

Zakładając firmę potrzebujesz strony internetowej.

Projektujemy oryginalne, atrakcyjne oraz funkcjonalne strony internetowe. Tworzymy zarówno niewielkie, statyczne wizytówki www jak i rozbudowane witryny, oparte o system zarządzania treścią (CMS).
Przygotowujemy projekty ulotek reklamowych, folderów, katalogów i innych materiałów reklamowych. Projektujemy również reklamy prasowe.
Oferujemy także identyfikację korporacyjną - logo, wizytówki, koperty, papier firmowy.

  • NetForms.pl
  • NetForms.pl
  • NetForms.pl

Zobacz realizacje

Wypromujemy Cię w internecie

Następnym krokiem jest zaistnienie w sieci.

Bez reklamy nie pozyskasz przez Internet żadnego Klienta. Chcesz, aby specjaliści od marketingu internetowego zadbali o odwiedzających Twoją witrynę? Nasz partner SEOWAY z pewnością jest liderem w tej branży.

Zobacz więcej

Oszczędź swoj cenny czas.

Specjalista od pracy obcokrajowców online Wrocław

Pracodawca, który zatrudnia cudzoziemca, ma obowiązek:

sprawdzenia przed podjęciem pracy przez cudzoziemca, czy posiada on ważny dokument pobytowy,

zrobienia kopii dokumentu pobytowego i przechowywania tej kopii przez cały okres świadczenia pracy przez cudzoziemca,

zawarcia z cudzoziemcem umowy w formie pisemnej na warunkach zawartych w zezwoleniu na pracę,

przedstawienia cudzoziemcowi przed podpisaniem umowy jej tłumaczenia na język zrozumiały dla cudzoziemca,

przekazania cudzoziemcowi jednego egzemplarza zezwolenia na pracę w formie pisemnej,

informowania cudzoziemca o działaniach podejmowanych w związku z postępowaniem o udzielenie lub przedłużenie zezwolenia na pracę oraz decyzjach o wydaniu, odmowie wydania lub uchyleniu zezwolenia na pracę,

jeśli cudzoziemiec nie podejmie pracy w okresie 3 miesięcy od początkowej daty ważności zezwolenia na pracę, przerwie pracę na okres przekraczający 3 miesiące, zakończy pracę wcześniej niż 3 miesiące przed upływem okresu ważności zezwolenia na pracę, pracodawca w ciągu 7 dni musi poinformować o tym wojewodę.

 

Pracodawca zatrudniający cudzoziemca na podstawie zezwolenia na pracę ma wobec niego takie same obowiązki jak wobec obywatela polskiego tj.zgłosić w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia pracy do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego oraz comiesięcznego terminowego odprowadzania do ZUS składek odpowiedniej wysokości (jeśli wymaga tego rodzaj umowy – przede wszystkim umowa o pracę i umowa zlecania, nie dotyczy np. umowy o dzieło),- obliczania, pobierania i wypłacania zaliczek na podatek dochodowy (sposób rozliczenia podatku zależy od rezydencji podatkowej zatrudnionego cudzoziemca),- przestrzegania przepisów Kodeksu Pracy. 

Zezwolenie na pracę dla regionu dolnośląskiego i Wrocławia wydaje Urząd Wojewódzki we Wrocławu przy pl. Powstańców Warszawy 1.

 

Kliknij
i znajdź specjalistę/doradcę dzisiaj!